Algemene voorwaarden

Snip Snap on Social

Artikel 1. Definities: wat bedoelen we ermee?

In deze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende definities:

 1. Snip Snap on Social (we-vorm): dat zijn wij! In artikel 2 vind je meer informatie over ons bedrijf;
 2. Wederpartij (jij-vorm): dat ben jij! Samen sluiten wij (misschien) een Overeenkomst;
 3. Overeenkomst: alle afspraken die we samen maken over het verlenen van Diensten van ons aan jou;
 4. Partijen; Wederpartij en Snip Snap on Social samen;
 5. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, post of WhatsApp;
 6. Derde(n): andere partijen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 7. Diensten: het adviseren over en produceren van content en het zorg dragen voor zaken die nodig zijn om dit te kunnen doen;
 8. Producten: de (digitale) video’s, foto’s en designs de we voor je hebben gemaakt en indien dat in jouw situatie van toepassing is ook de voor jou aangekochte objecten om de content mee te creëren;
 9. Duurovereenkomst: als we deze overeen zijn gekomen, dan gaat het om een overeenkomst waarbij Partijen over en weer hebben afgesproken om terugkerende, voortdurende of opvolgende prestaties te verrichten in een bepaalde periode (het gaat dus niet om een eenmalige prestatie waarna de overeenkomst afloopt).
 10. Werk: hiermee bedoelen we iets dat wij bedacht en vervolgens gemaakt hebben en waarin je onze persoonlijke stempel kunt zien;
 11. Rechtshandeling: dit is een actie die je onderneemt, met als doel een juridische verandering tot stand te brengen. Een voorbeeld hiervan is wanneer je je handtekening zet onder de notariële koopakte van een huis. Doordat je die handtekening zet, ben je ineens de de eigenaar van dat huis.

 

 

Artikel 2. Snip Snap on Social

Dit zijn wij: Snip Snap on Social B.V.

Straatnaam en nummer: Eendrachtsweg 41

Postcode en vestigingsplaats: 3012 LD Rotterdam

Telefoonnummer: 010 – 3007126

KvK-nummer: 67272657

 

 

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (Rechts)handelingen van Snip Snap on Social en voor iedere Overeenkomst tussen Snip Snap on Social en Wederpartij.
 2. Sluiten we een digitale Overeenkomst? Dan zorgen wij ervoor dat je, nog voordat de Overeenkomst wordt gesloten, onze algemene voorwaarden kunt doorlezen. Dit zullen we dan via elektronische wijze doen, en op zo’n manier dat je een kopie van onze algemene voorwaarden kunt opslaan zodat je deze ook op een later moment nog kunt bekijken. Is dat niet mogelijk? Dan laten we je, ook hier weer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, weten waar je onze algemene voorwaarden kunt vinden of kun je aan ons vragen om deze kosteloos naar jou toe te sturen. Dit kan digitaal, maar ook via de post.
 3. Tenzij we samen uitdrukkelijk en Schriftelijk wat anders hebben afgesproken in onze Overeenkomst, gelden er geen andere algemene voorwaarden dan deze. Eventuele andere algemene voorwaarden zijn dan dus niet van toepassing.
 4. Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.
 5. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd. Ook als wij er niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd of als we je er eerder misschien niet letterlijk aan hebben gehouden. Als we je ooit een uitzondering hebben gegeven op het naleven van onze algemene voorwaarden, dan betekent dat niet dat we je niet meer mogen vragen om je er alsnog aan te houden.
 6. Kunnen wij een bepaling of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat een rechter in zijn vonnis zegt dat deze onredelijk is? Dan geldt deze bepaling niet. We spreken dan wel af dat we samen in overleg treden om een nieuwe bepaling tot stand te laten brengen, waarbij we zoveel mogelijk het idee en de inhoud van de oude bepaling in gedachten houden, zodat we daar wel een beroep op kunnen doen.
 7. Wij doen natuurlijk altijd ons best om de Overeenkomst volledig na te komen. Toch kan het soms voorkomen dat (een deel van) het resultaat tegenvalt. Deze Overeenkomst is dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat wij ons altijd beloven in te zetten, maar geen (concrete) beloftes doen over het resultaat.
 8. Voor het uitvoeren van de de Overeenkomst, mogen wij Derden (andere partijen) om hulp vragen.

 

Artikel 4. Het aanbod

 1. Soms is het aanbod van onze Diensten maar even geldig. Bijvoorbeeld bij speciale aanbiedingen of als de prijzen ervan flink kunnen schommelen. Daarnaast kan het ook zijn, dat ons aanbod afhankelijk is van een aantal voorwaarden. Als ons aanbod een bepaalde duur heeft of onder bepaalde voorwaarden is, dan staat dat altijd duidelijk in ons aanbod vermeld.
 2. We omschrijven al onze Diensten duidelijk, zo weet jij precies wat je koopt. Maken we gebruik van afbeeldingen? Dan zijn deze een goede weergave van de aangeboden Producten en Diensten. Staat er ergens een overduidelijke vergissing of fout, bijvoorbeeld in het bedrag? Dan zijn wij niet verplicht ons aan die foutieve prijs te houden.

 

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Ga je in op ons aanbod en aanvaard je deze, en voldoe je aan de eventuele eisen die wij stellen? Dan ontstaat er een Overeenkomst tussen ons.
 2. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig is, dan betekent dat niet dat de algemene voorwaarden in hun geheel niet meer gelden. Alleen die ene bepaling is dan niet meer geldig. Als dit gebeurt, dan gaan we samen in overleg om een nieuwe bepaling te maken die de niet-geldige bepaling vervangt. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de strekking van de niet-geldige bepaling.
 3. Hebben wij goede reden om te twijfelen of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kunt nakomen, bijvoorbeeld de betaling? Dan hebben wij het recht om onze kant van de Overeenkomst niet na te komen en om niet te beginnen met de uitvoering daarvan. Nemen wij dit besluit, dan brengen we je hier Schriftelijk van op de hoogte.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten die voorkomen uit deze Overeenkomst.
 5. Afgesproken (op)levertermijnen zijn altijd een indicatie. Hoewel we deze natuurlijk altijd zo proberen na te komen, kan het soms gebeuren dat er iets niet loopt zoals we hadden gewild. In die gevallen heb je geen recht op een (schade)vergoeding, je kunt immers geen rechten ontlenen aan de door ons geschatte (op)levertermijn.
 6. Heb je een Dienst online besteld, of heb je via elektronische weg ons aanbod aanvaard, dan bevestigen we dit ook online aan jou.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is uitgesloten.

 

Artikel 7. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Als jij een of meer van jouw verplichtingen niet, niet op tijd of niet goed nakomt, failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling is aangevraagd, over wordt gegaan tot liquidatie van jouw bedrijf, of wanneer (een deel van) je vermogen in beslag wordt genomen, dan hebben wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen of om de Overeenkomst per direct te beëindigen. Dit laatste kunnen wij doen zonder dat wij jou daarover vooraf moeten waarschuwen, maar wel via een Schriftelijke verklaring. De keuze voor welke actie we in dat geval gaan ondernemen is aan ons en daarnaast houden wij ook het recht om eventueel een vergoeding van kosten, schade en interesten van jou te vorderen.
 2. Als de Overeenkomst eindigt door een situatie van overmacht, dan hebben we recht op betaling van de al gewerkte uren en eventuele al gedane investeringen.
 3. De Overeenkomst tussen ons kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij we dit Schriftelijk anders hebben afgesproken.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade. Is deze schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.
 2. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld dan zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
 1. redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie /ons handelen in overeenstemming te brengen met de tussen ons gesloten Overeenkomst. Deze vervangende schade wordt niet vergoed als jij de Overeenkomst zelf laat beëindigen;
 2. redelijke kosten die jij maakt voor het noodgedwongen langer gebruiken van een oud systeem en/of andere voorzieningen doordat wij niet op tijd hebben geleverd in het geval van een uiterste (op)leveringstermijn (‘fatale termijn’). Dit eventueel verminderd met besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 3. redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Dit, alleen zolang de vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden;
 4. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden.
 1. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zal de totale aansprakelijkheid van ons zijn beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw).
 2. De totale vergoeding van de schade door ons zal in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 3. Als de Overeenkomst zich over meerdere maanden uitstrekt, en er dus sprake is van een zogeheten ‘Duurovereenkomst’, dan wordt het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten bepaald aan de hand van het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
 4. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van anderen (= Derden), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst (mogelijk) schade lijden. Wij zijn in die gevallen dus niet aansprakelijk voor deze schade, maar jijzelf.

 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid, deze bepalingen gelden altijd en ongeacht of jij een Consument bent of niet:

 1. Wil je aanspraak maken op een schadevergoeding, dan kun je een verzoek daartoe alleen indienen als je de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan bij ons meldt. Doe je dit niet uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na het ontstaan daarvan, dan vervalt jouw recht op schadevergoeding door ons.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door eventuele hulppersonen wordt toegebracht. Dit zie je ook terugkomen in artikel 7:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Hebben wij gegevens of informatie van jou nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, en heb jij ons die gegevens of informatie niet, niet volledig, te laat of simpelweg onjuiste informatie en/of gegevens verstrekt , dan zij wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Dit, ongeacht de aard van deze schade.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Soms gebeuren er dingen waar wij zelf ook geen invloed op hebben. In juridische termen wordt daar de situatie van ‘overmacht’ mee bedoelt. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek. Daarbij kun je onder meer denken aan:
 • wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden;
 • (stroom)storingen;
 • computervirussen;
 • extreme weersomstandigheden;
 • brand(gevaar);
 • (dreigend) oorlogsgevaar;
 • pandemieën;
 • epidemieën;
 • quarantaines;
 • ziekteverzuim;
 • stakingen;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • maatregelen van overheidswege;
 • het defect gaan van rijwielen of apparatuur waarmee de Producten vervoerd dan wel gemaakt moeten worden;

 

In die gevallen zouden wij dus wel willen leveren of presteren, maar kunnen wij dit door een van buitenaf komende oorzaak en tegen onze wil in niet doen. In die gevallen mag je op grond van de wet dan ook redelijkerwijs niet langer van ons verwachten dat wij dit wel doen.

 1. Als er zich een situatie van overmacht voordoet, waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan mogen wij die verplichting net zo lang uitstellen (opschorten) totdat dit wel weer kan. Indien deze situatie van overmacht 2 (twee) weken heeft geduurd, dan kunnen wij beide de Overeenkomst Schriftelijk en in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan doen beëindigen. Helaas is het in het geval van overmacht niet mogelijk om een vergoeding van jouw eventuele schade aan te vragen, ook niet als wij door de situatie van overmacht een bepaald voordeel hebben genoten.

 

Artikel 10. Garantie

 1. Wij staan ervoor in dat onze Producten voldoen aan de Overeenkomst, onze afspraken, de in ons aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en voorschriften, zoals die op het moment van het ontstaan van de Overeenkomst bestaan.
 2. De Garantie komt te vervallen in de volgende gevallen:
 1. als je de door ons geleverde Producten zelf hebt geplaatst, gerepareerd of bewerkt, of als je dit door Derden hebt laten doen;
 2. als je de door ons geleverde Producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld of als je op een andere manier onzorgvuldig met de Producten bent omgegaan of als je de Producten in strijd met de aanwijzingen van ons of de aanwijzingen op de verpakking hebt behandeld;
 3. als de ondeugdelijkheid van de Producten (deels) het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of nog zal gaan stellen over de aard of de kwaliteit van de door ons gebruikte materialen.

 

Artikel 11. De Prijzen

 1. Alle door ons genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij wij daar iets anders over hebben afgesproken.
 2. Wij mogen ieder halfjaar een inflatiecorrectie toepassen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van onze aanbieding. Wij behoudens ons daarom het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, eventuele ontstane wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen en sociale lasten, aan jou door te berekenen. Dit mogen wij doen tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Hebben we een samengestelde prijsopgave opgesteld en wens je slechts gebruikt te maken van een gedeelte van het aanbod? Dan zijn we niet verplicht om een deel van onze Overeenkomst na te komen tegenover een deel van het overeenkomstige bedrag.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor onze toekomstige Overeenkomsten.

 

Artikel 12. Betaling en facturering

 1. Je dient de door jou verschuldigde bedragen binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum te voldoen. Dit, tenzij wij samen iets anders hebben afgesproken in de Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden.
 2. Heb je onjuiste betaalgegevens verstrekt of vermeld? Dan dien je dat meteen aan ons door te geven zodat we dit kunnen aanpassen.
 3. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting(en) voldoet, dan wijzen we je daar eerst op. Je krijgt vervolgens 7 (zeven) extra dagen de tijd om alsnog te betalen, ingeval je een Consument bent. Heb je dan nog niet betaald, dan ben je zoals dat heet ‘in verzuim’. Je bent ons dan bovenop het verschuldigde bedrag ook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Als we buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt, dan brengen wij deze ook bij jou in rekening.
 4. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie, surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP van jou, dan zijn onze vorderingen op jou, en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij direct betaling van jou mogen vorderen als dit het geval is.
 5. Jouw betalingen aan ons zijn in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Is dat voldaan, dan strekken de betalingen van jou op de tweede plaats tot de opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ongeacht of jij bijvoorbeeld aangeeft dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13. Klachten

 1. Wil je een klacht indienen over een gebrek aan ons Product of onze Dienst? Laat het ons dan uiterlijk binnen 2 (twee) maanden nadat je dit gebrek hebt ontdekt of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, weten. Als het gaat om een zichtbaar gebrek bij (op)levering, denk aan de oplevering van een fout Product op de opleverdatum, dan bedraagt deze termijn slechts 48 (achtenveertig) uur. In het laatste geval moet je het ons dus veel sneller laten weten! Dien je de klacht te laat in? Dan gaan wij hier niet meer inhoudelijk op in, houd dit dus goed in de gaten.
 2. Als jij je klacht niet binnen de daarvoor gestelde 48 (achtenveertig) uur of 2 (twee) maanden indient, dan mogen wij ervan uitgaan dat het Product of onze Dienst voldoet aan de Overeenkomst.
 3. Heb je een klacht bij ons ingediend? Dan dien je ons in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om deze klacht in onderling overleg op te lossen.
 4. Handel je vanuit je beroep of bedrijf? Dan zorgt een klacht er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort. Ook als je een klacht hebt, dien je je te houden aan de voor jou geldende betalingstermijnen.

 

Artikel 14. Overdracht

 1. Jouw rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een ander, zonder de Schriftelijke instemming van ons. Deze bepaling geldt zoals bedoeld wordt in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft daarmee zogeheten ‘goederenrechtelijke werking’.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het lijkt misschien op het eerste oog een beetje gek, maar de door ons verkochte en geleverde Producten blijven onder bepaalde omstandigheden van ons. Dit geldt in de volgende gevallen:
 1. zolang je niet de vorderingen uit deze of (eerdere of latere) gelijksoortige Overeenkomsten hebt voldaan;
 2. zolang je werkzaamheden uit deze of (eerdere of latere) gelijksoortige Overeenkomsten nog niet hebt voldaan;
 3. zolang je onze vorderingen zoals boeten, renten en andere kosten zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek nog niet hebt voldaan.
 1. Je mag de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen niet verkopen, verhuren of bezwaren. Onder bezwaren wordt verstaan het laten vestigen van een ander recht op een zaak, bijvoorbeeld een hypotheekrecht op een huis.
 2. Als wij ons eigendomsvoorbehoud willen uitoefenen, dan zijn wij gerechtigd tot een ongehinderde toegang tot het Product. Het is in die gevallen aan jou om dat voor ons mogelijk te maken. We moeten een Product kunnen terugnemen en eventueel kunnen demonteren, waar dat eigendom zich dan ook bevindt. Jij geeft ons daarom op voorhand toestemming om zelf, of via een door ons aangestelde derde, die plaatsen te betreden waar het Product zich bevindt om deze mee terug te kunnen nemen.
 3. Krijg jij door natrekking of vermenging de door ons geleverde zaak in eigendom, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust en jij ook nog niet aan jouw verplichtingen uit lid 1 van dit artikel hebt voldaan? Dan ben je verplicht dit eigendom aan ons over te dragen. Het is mogelijk dat hiervoor een recht van opstal nodig is. Indien dit het geval is, dan ben je verplicht om daaraan mee te werken. Zie voor meer informatie hierover artikel 5:101 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Leggen Derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten? Dan ben je verplicht om ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

 

Artikel 16. Meer- en minderwerk

 1. Als wij op eigen of jouw verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van jou, werk verrichten dat buiten de oorspronkelijke Overeenkomst valt, dan dien jij de vergoeding daarvoor te betalen. Deze vergoeding is op basis van de bij ons gebruikelijke tarieven. Desalniettemin ben je nooit verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kun je ons altijd vragen om voor deze extra werkzaamheden een aparte Schriftelijke Overeenkomst op te stellen. Dat is geen probleem!
 2. Je gaat ermee akkoord dat door werkzaamheden of prestaties zoals hierboven bedoeld (meerwerk), de eerder overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Als we voor onze dienstverlening een vast bedrag hebben afgesproken, dan zullen we je altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.
 4. Als wij op eigen of jouw verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van jou, minder (zwaar) werk verrichten dan afgesproken, dan noemen we dat minderwerk waarvoor verrekening wellicht mogelijk is. Indien een van ons vindt dat er sprake is van minderwerk, dan geven we dat zo snel mogelijk Schriftelijk door aan de ander. We gaan dan samen in overleg over een eventuele verrekening.

 

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door ons uitgevoerde Overeenkomst, berusten bij ons. Jij krijgt alleen de zogeheten niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden en de wet worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht hoort daar niet bij.
 2. Als wij je stukken sturen, dan mag alleen jij die gebruiken. Je mag de door ons verkregen informatie niet openbaar maken of verveelvoudigen op welke manier dan ook. Denk daarbij aan het bewerken, verkopen, ter beschikking stellen, verspreiden of integreren in netwerken. Dit is alleen anders als wij daar onze uitdrukkelijke, voorafgaande en Schriftelijke toestemming voor hebben gegeven, of als deze toestemming voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst.
 3. Wij hebben het recht om kennis die we bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Dit mogen wij natuurlijk alleen voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van jou met Derden wordt gedeeld.
 4. Wij mogen jouw naam en logo gebruiken als referentie of voor promotie.
 5. Jij zorgt ervoor dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door Derden op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Dit geldt slechts voor fotos, designs en dergelijke die jij bij ons hebt aangeleverd.
 6. Als wij een auteursrecht hebben op een portret dat we in jouw opdracht hebben gemaakt, dan mogen wij dit werk openbaar maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op jouw portretrecht.
 7. Als je in strijd met dit artikel handelt, dan ben je een direct opeisbare boete ter hoogte van € 10.000,- aan ons verschuldigd. Daarnaast houden we ons recht om schadevergoeding van jou te vorderen.

 

Artikel 18. Persoonlijkheidsrechten

 1. Onze naam moet duidelijk worden vermeld bij een gebruikt Werk. Een verwijzing naar het Werk in een publicatie volstaat daarbij ook, tenzij we hier samen Schriftelijk iets anders over hebben afgesproken.
 2. Verveelvoudig je een Werk of maak je het openbaar? Houd dat altijd rekening met onze persoonlijkheidsrechten zoals beschreven in artikel 25 lid 1 van de Auteurswet. Wij doen uitdrukkelijk geen afstand van onze persoonlijkheidsrechten, tenzij we hier samen Schriftelijk iets anders over hebben afgesproken.

 

Artikel 19. Geheimhouding

 1. Je bent verplicht om alle vertrouwelijke informatie die je van ons krijgt, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als wij dat aangeven of als dat logischerwijs uit de aard van de informatie is af te leiden.
 2. Overtreed je bovenstaande bepaling? Dan ben je ons per direct, ongeacht of de overtreding aan jou is toe te rekenen en zonder voorafgaande waarschuwing van ons of een gerechtelijke procedure, €500,- per overtreding verschuldigd. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van enige vorm van schade en laat overige rechten van ons onverminderd. Daarbij kan je denen aan het recht van ons om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20. Medewerkersbeding

 1. Tijdens de duur van onze Overeenkomst en ook gedurende één jaar erna, zullen Partijen zonder de Schriftelijke toestemming van de andere partij geen medewerkers van de andere partij in dienst nemen of op een andere wijze (direct of indirect) voor ons laten werken. Dit geldt alleen ten aanzien van medewerkers die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Bied je ons een passende vergoeding van minstens 10 bruto maandsalarissen? Dan zullen we in bovenstaand geval onze toestemming geven.

 

Artikel 21. Meerdere opdrachtnemers

 1. Wil je een zelfde soort opdracht tegelijkertijd door meerdere partijen, waaronder ons, laten uitvoeren? Dan moet je dit aan alle partijen melden.
 2. Heb je een zelfde soort opdracht al eerder aan een andere partij gegeven? En wil je de opdracht nu door ons laten uitvoeren? Dan moet je ons melden waarom je de opdracht opnieuw laat uitvoeren.

 

Artikel 22. Verrekening en opschorting

 1. Je hebt geen recht op opschorting of verrekening. Deze rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 23. Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomsten die we samen sluiten, geldt alleen het Nederlands recht.
 2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat in de eerste instantie op door samen te overleggen. Komen we er alsnog niet uit, dan mag alleen een bevoegde rechter uit regio Rotterdam er uitspraken over doen.

 

Artikel 24. Survival

 1. Na het eindigen van deze Overeenkomst, gelden de artikel die naar redelijk van kracht zullen blijven zoals met niet beperkt tot, geheimhouding en intellectueel eigendom onverminderd van kracht.

 

Artikel 25. Wijziging of aanvulling

 1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Indien dit het geval is, dan zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen en/of aanvullingen.
 2. We laten je dit ten minste 30 (dertig) dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden weten.
 3. Betekent de wijziging dat wij anders mogen presteren dan dat we samen hebben afgesproken? Dan mag jij de voorwaarden natuurlijk weigeren, of onze Overeenkomst ontbinden als jij een Consument bent.